Rush Foundation Hospital
Choctaw General
H.C. Watkins Memorial
John C. Stennis Memorial
Laird
Scott Regional
The Specialty Hospital of Meridian
Clinics

Tagalog (Tagalog – Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-826-6762